Hofstede Buitenbeleving

Buitenbeleving op zijn best!

Algemene Voorwaarden Hofstede Buitenbeleving B.V.

Definities

Diensten:                                
De door Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst aan de of ten behoeve van Opdrachtgever te leveren Diensten.

Goederen:                                
De door Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst aan de of ten behoeve van Opdrachtgever te leveren Goederen, zijnde zaken.

Opdrachtgever:                      
de partij die opdracht geeft.

Opdrachtnemer:                    
Hofstede Buitenbeleving B.V., gevestigd te: Staphorst.

Overeenkomst:                       
De Overeenkomst tussen Partijen met werkzaamheden.

Schriftelijk                                
Per brief of elektronisch bericht.

Voorwaarden:                     
De Algemene Voorwaarden van Hofstede Buitenbeleving B.V.

Toepasselijkheid

2.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende Overeenkomsten, alsmede op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.

2.2       De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3       Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten Overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de betreffende Overeenkomst uitdrukkelijk Schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

2.4       Van deze Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en Schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst.

2.5       Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden of van de Overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1       met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst tot stand:

  1. a) door acceptatie door Opdrachtgever van een Aanbod;
  2. b) door Schriftelijke opdrachtbevestiging van een (mondeling of Schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een aanbod;
  3. c) doordat Opdrachtnemer feitelijke uitvoering geeft aan een opdracht van Opdrachtgever

3.2       Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

3.3       De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen Partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met de Overeenkomst.

3.4       Een Overeenkomst ten aanzien van de verkoop en levering van Goederen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever kan nimmer worden gekwalificeerd als duurovereenkomst, tenzij dat uitdrukkelijk in de Overeenkomst is bepaald. Nadat Opdrachtnemer Diensten en/of Goederen heeft verkocht en/of geleverd aan de Opdrachtgever is zij nimmer verplicht om nadien wederom Overeenkomsten met Opdrachtgever te sluiten.

Prijzen en tarieven

4.1       In een aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief kosten voor verpakking, vervoer en andere kosten van verzending, invoerdocumenten, (transport)verzekering(en), reistijd, reiskosten en verblijfkosten en tevens exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke aard dan ook.

4.2       Wordt door Opdrachtgever een opdracht verstrekt aan Opdrachtnemer zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, da wordt deze, ongeacht voorheen gedane aanbiedingen of voorheen gehanteerde prijzen, tegen de ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst geldende prijs uitgevoerd.

4.3       Als na de datum waarop de Overeenkomst is gesloten vier (4) maanden verstrijken en de nakoming ervan door Opdrachtnemer nog niet is voltooid, mag een stijging in een of meer van de prijsbepalende factoren worden doorberekend aan de Opdrachtgever. Betaling van de prijsverhoging vindt plaats tegelijk met de betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

Betaling

5.1       Terzake de door Opdrachtnemer te leveren c.q. geleverde Goederen en/of door Opdrachtnemer uit te voeren c.q. uitgevoerde diensten wordt door Opdrachtnemer een factuur gestuurd naar Opdrachtgever.

5.2       Betaling dient te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen zeven (7) dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

5.3       Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen.

5.4       Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, ook voorzover deze kosten de eventuele rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

5.5       Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

(Op)levertijd

De door Opdrachtnemer in het kader van een Overeenkomst opgegeven (op)levertijd betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nummer als fatale termijn, tenzij tussen Partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de overeengekomen (op)levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

Wijze van levering

7.1       Het risico voor de aan Opdrachtgever te leveren Goederen gaat op haar over af magazijn van de Opdrachtnemer, dan wel het magazijn van een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde, tenzij in de Overeenkomst expliciet anders is overeengekomen. Alle Goederen worden te allen tijde voor risico van Opdrachtgever getransporteerd.

7.2       Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen, zijn voor rekening van Opdrachtgever uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen en eventuele andere met het vervoer en de levering van Goederen door Opdrachtnemer gepaard gaande lasten van overheidswege, van welke aard ook.

7.3       Indien Goederen ontbreken bij de aflevering dan dienst de Opdrachtgever dat binnen vijf (5) werkdagen aan Opdrachtnemer Schriftelijk te melden. Bij een melding na verloop van deze termijn worden de ontbrekende Goederen niet gecrediteerd aan de Opdrachtgever, noch worden de Goederen kosteloos alsnog bij de Opdrachtgever afgeleverd.

7.4       Opdrachtnemer heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de Goederen op het overeengekomen tijdstip in haar magazijn, dan wel het magazijn van een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde, aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

7.5      Het door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter aflevering aanbieden van bestelde Goederen wordt gelijkgesteld met levering van deze Goederen. Indien Opdrachtgever weigert de ter aflevering aangeboden Goederen in ontvangst te nemen, zal Opdrachtnemer de betreffende Goederen gedurende vijftien (15) werkdagen na deze datum van aanbieding opslaan op een door haar te bepalen locatie. Na het verstrijken van deze termijn is Opdrachtnemer niet langer verplicht om de door Opdrachtgever bestelde Goederen ter beschikking van Opdrachtgever te houden en is zij gerechtigd om de Goederen aan een derde te verkopen of anderzinds daarover te beschikken. Opdrachtgever blijft niettemin gehouden de Overeenkomst na te komen door de betreffende Goederen op eerste verzoek van Opdrachtnemer af te nemen tegen de overeengekomen prijs, terwijl Opdrachtgever tevens verplicht is de schade van Opdrachtnemer te vergoeden die voortvloeit uit de eerdere weigering van de Opdrachtgever om de betreffende Goederen in ontvangst te nemen, waaronder begrepen opslag- en transportkosten.

Eigendomsvoorbehoud

8.1      Alle geleverde Goederen blijven uitsluitend eigendom van Opdrachtnemer tot aan het moment waarop Opdrachtgever aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met een Overeenkomst, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten- voldaan heeft. Tot dat tijdstip is Opdrachtgever gehouden de door Opdrachtnemer geleverde Goederen gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als Opdrachtnemer-eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.

8.2      In het geval van een levering van Goederen aan een Opdrachtgever op een ander grondgebied dan Nederland, dan geldt ten aanzien van de betreffende Goederen – indien en zodra zich op het grondgebied van het betreffende land bevinden – in aanvulling op het in artikel 9.1 vermeld eigendomsvoorbehoud naar Nederlands recht tevens een eigendomsvoorbehoud zoals vermeld in artikel 9.1 naar het recht van het betreffende land, met dien verstande dat ten aanzien van de Overeenkomst voor het overige bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing is.

8.3      Zolang er op geleverde Goederen een eigendomsvoorbehoud rust, mag Opdrachtgever deze buiten haar normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.

8.4      Nadat Opdrachtnemer haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde Goederen terughalen. Opdrachtgever staat Opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar de Goederen zich bevinden.

8.5      Als Opdrachtnemer geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde Goederen zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Opdrachtgever verplicht de nieuwgevormde zaken aan Opdrachtnemer te verpande of te verhypothekeren.

Acceptatie en garantie

9.1      De geleverde Goederen en verrichte Diensten zullen in ieder geval na uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst door Opdrachtnemer binnen een redelijke termijn door Opdrachtgever aan een acceptatietest worden onderworpen. Indien Opdrachtgever niet binnen de voornoemde redelijke termijn na (op)levering Schriftelijk gebreken heeft gemeld aan Opdrachtnemer, dan wordt geacht dat de geleverde Goederen en verrichte diensten door Opdrachtgever zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.

9.2      Andere niet bij de (op)levering zichtbare gebreken aan geleverde Goederen en/of verrichte Diensten moeten binnen acht (8) dagen na ontdekking danwel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, Schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer worden gemeld, bij gebreke waarvan wordt geacht dat de geleverde Goederen en verrichte Diensten door Opdrachtgever zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.

9.3      Als Partijen geen overeenstemming bereiken over de vraag of er sprake is van een gebrek, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De deskundige wordt in overleg met de Opdrachtgever aangewezen door Opdrachtnemer. De kosten hiervoor komen voor rekening van de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij, tenzij anders is overeengekomen.

9.4      Klachten van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door Opdrachtnemer van een Overeenkomst, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op en kunnen slechts Schriftelijk ter kennis van de Opdrachtnemer worden gebracht.

9.5      Op Opdrachtnemer rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende vordering indien Opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

9.6      Op door Opdrachtnemer geleverde Goederen wordt aan Opdrachtgever geen garantie verleend, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

Ontbinding

10.1    Ingeval Opdrachtgever een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of deels niet nakomt, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel en gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die Opdrachtnemer in deze gevallen op Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

10.2    Ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van Opdrachtgever of als Opdrachtgever zijn onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd of als Opdrachtgever niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een Schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

11.1     Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt en die het gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van Opdrachtnemer en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

11.2     Nier voor vergoeding in aanmerking komt:

(a) vermogensschade, zoals – doch niet beperkt tot – bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst;

(b) opzichtschade, waaronder onder andere wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plats waar wordt gewerkt;

(c) schade ontstaan door handelen of nalaten van Wederpartij of derden in strijd met door Opdrachtnemer verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en de Voorwaarden;

(d) schade als direct gevolg van door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.

11.3     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

(a) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;

(b) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van hulppersonen, die door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer ingeschakeld zijn (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;

(c) bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.

11.4     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens Opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van de Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren, met door Opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.

11.5     Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met de Opdrachtnemer verrichte Diensten en/of Goederen, voor zover Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever voor dergelijke schade ook niet aansprakelijk zou zijn.

Overmacht

12.1     Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend.

12.2     Onder overmacht als bedoeld in artikel 12.1 wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, (b) het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden, (c) opzet of grove schuld van hulppersonen, (d) werkstaking, (e) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (f) brand, (g) bijzondere weeromstandigheden, (h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen, (i) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, (j) sabotage, (k) vervoersstremmingen, (l) machinebreuk en/of (m) transportvertraging.

12.3     In geval van overmacht heeft Opdrachtnemer de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsclausule heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer onmogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen, is ook Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden, met dien verstande dat Opdrachtnemer conform artikel 12.4 gerechtigd is voor de reeds verrichte werkzaamheden een factuur te sturen/ no gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade.

12.4     Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slecht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Geheimhouding

13.1     Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2     Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding tot schadeloosstelling en is al Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Rechts- en forumkeuze

14.1     Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2     Tenzij partijen uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is.

14.3     In afwijking van het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting