Hofstede Buitenbeleving

Buitenbeleving op zijn best!

Privacyverklaring Hofstede Buitenbeleving B.V.

Inleiding

1.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van Hofstede Buitenbeleving B.V. (KvK 85580341) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

1.2. Hofstede Buitenbeleving B.V. biedt onder andere via haar websites verschillende diensten aan. Daarbij verwerkt Hofstede Buitenbeleving B.V. privacygevoelige in-formatie (persoonsgegevens). Hofstede Buitenbeleving B.V. werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen, zoals (toe)leveranciers.

1.3.  Hofstede Buitenbeleving B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hofstede Buitenbeleving B.V. houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywet-geving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uit-voeringsbesluit.

Contact met Hofstede Buitenbeleving B.V.

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Hofstede Buitenbeleving B.V. wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch: +31618328954        

Mail: info@hofstede-buitenbeleving.nl

Website: www.hofstede-buitenbeleving.nl                         

Gebruik van persoonsgegevens

2.1. Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter.

2.2. Hofstede Buitenbeleving B.V. verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die Hofstede Buitenbeleving B.V. verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt. Hofstede Buitenbeleving B.V. verwerkt bijvoorbeeld uw mailadres indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van Hofstede Buitenbeleving B.V. Van alle ge-gevens verwerkt Hofstede Buitenbeleving B.V. alleen die gegevens die noodzake-lijk zijn voor Hofstede Buitenbeleving B.V. 

Persoonsgegevens

3.1. Afhankelijk van de diensten die Hofstede Buitenbeleving B.V. aanbiedt, kan Hofstede Buitenbeleving B.V. de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

(a) naam

(b) adresgegevens

(c) telefoonnummer

(d) e-mailadres

(e) functie/beroep

(f) geboortedatum

(g) gebruikersnaam

(h) geslacht

(i) technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s)

Doeleinden

4.1. Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

(a)  Uitvoeren van de diensteverlening (zonder het verstrekken van deze gege-vens is het voor Hofstede Buitenbeleving B.V. niet mogelijk om de diensten uit te voeren);

(b) inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;

(c) marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aan-kondigingen;

(d) evaluatie van dienstverlening;

(e) uitvoeren van sollicitatieprocedures;

(f) gebruik van alle functionaliteiten en diensten op de website van Hofstede Buitenbeleving B.V;

(g) verbeteren van de website van Hofstede Buitenbeleving B.V..

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

5.1. Hofstede Buitenbeleving B.V. stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, met uitzondering van Hofstede Buitenbeleving B.V. ten behoeve van de dienstverlening.

5.2. Indien Hofstede Buitenbeleving B.V. uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Hofstede Buitenbeleving B.V. ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden. 

5.3. Hofstede Buitenbeleving B.V. zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

Beveiliging en bewaring

6.1. Hofstede Buitenbeleving B.V. neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Hofstede Buitenbeleving B.V. zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde per-sonen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereen-komsten met derden.

6.2. Hofstede Buitenbeleving B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Hofstede Buitenbeleving B.V. uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Hofstede Buitenbeleving B.V. uw gege-vens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

Cookies en profilering

7.1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van Hofstede Buitenbeleving B.V. bezoekt.  Op de website(s) van Hofstede Buitenbeleving B.V. worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende websi-te navigeren.

7.2. Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

Websites van derden

8. De website van Hofstede Buitenbeleving B.V. kan verwijzingen naar andere websi-tes bevatten, zoals hyperlinks. Hofstede Buitenbeleving B.V. is niet verantwoorde-lijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Social media

9. De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Facebook, Twitter en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk.Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter en Lin-kedIn om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen

10 Hofstede Buitenbeleving B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. 

Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

11 U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgege-vens. Daaronder valt het recht om Hofstede Buitenbeleving B.V. een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgege-vens. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan Hofstede Buitenbeleving B.V.

Klachten

12 Hofstede Buitenbeleving B.V. hoort het graag indien u klachten heeft over de ver-werking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

13 De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelge-ving, is de besloten vennootschap Hofstede Buitenbeleving B.V.